Wat is een nulmeting?

Een bouwkundige vooropname van de technische staat van zowel het in- als het exterieur, de bouwkundige staat en de toestand van een gebouw. De tekortkomingen, schades, zettingen en scheurvormingen worden geïnventariseerd, nauwkeurig opgemeten en vastgelegd. In woord en beeld.

Waarom een nulmeting?

Echte bouwkundige fouten komen niet erg veel voor. Maar helaas is het niet ondenkbaar dat bij bouwactiviteiten schade aan belendende panden of infrastructuur ontstaat.

Bijvoorbeeld:

Indien u van plan bent om de fundering van een pand te herstellen, kan er schade ontstaan. Van uw pand, maar ook aan de belendende panden of de infrastructuur. Heiwerk kan leiden tot scheuren in de muren en schade aan uw fundering veroorzaken. Soms moet een bouwput eerst worden drooggemaakt via ‘bemaling’. Dat kan leiden tot verzakking, met als gevolg funderingsschade en scheurvorming. Bij heiwerk lopen voornamelijk de panden in de directe omgeving gevaar, bij bemaling ook de huizen die verderop staan. Als de hoofdaannemer de nodige voorzorgsmaatregelen treft en zorgvuldig te werk gaat, valt het risico wel mee. Toch is het niet ondenkbaar dat bij bouwactiviteiten schade ontstaat.

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject is doorgaans aansprakelijk voor deze schade. Bij schadeclaims bevindt de opdrachtgever en/of hoofdaannemer zich in een verdedigende positie. In de praktijk leveren de causaliteitsvraag en de omvang van de schade, die aan de bouwactiviteiten moeten worden toegerekend tijdrovende en kostbare discussies op.
Een vastlegging van gebreken in belendingen door middel van een juiste nulmeting voorafgaand aan de bouwactiviteiten heeft een preventieve werking op het indienen van schadeclaims. Bovendien stelt het de partijen in staat de gevolgen van de bouwactiviteiten op elk moment exact te beoordelen en te kwantificeren.

De eigenaar of aannemer kan met de rapportage aantonen dat de schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was. Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers en/ of verzekeraars (CAR-verzekering) eisen dat een nulmetings- rapport wordt gemaakt waarin de staat van de panden en bebouwing wordt vastgelegd, voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Kortom: Met een nulmeting kan de aansprakelijkheid en hoogte van de schade worden vastgesteld of juist worden uitgesloten. Indien er na de opname schade gaat optreden kunt u dit nu aantonen en bewijzen.

Nulmeting